Att gå på Enebo

IMG_5857Roligt lärande

Förskolans verksamhet utgår från Läroplan för förskolan  (Lpfö 98).

  • ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”
  • ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.”
  • Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.”
  • En stor del av Enebo förskolas verksamhet är förlagd till skogarna som finns runt omkring förskolan och till idrottsplatsen. Vi ser naturen som en lärande miljö för naturkunskap men även för språk och matematik men framför allt en plats för lek, motorisk träning och alla fördelar som följer med att vistas utomhus.
  • Vi lägger stor vikt vid vår miljö (hållbar utveckling). Vi sopsorterar, komposterar, odlar frukt, bär och grönsaker för att barnen ska få kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

För att läsa hela den detaljerat läroplanen klicka här. Nedan följer några utdrag ur läroplanen som ligger till grund för verksamheten:

Rolig lek

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. ”

Natur och miljö

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor.

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.”

Språk

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra att ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

Matematik

Arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.”

Dokumentation

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.”

Mat

Vår kokerska lagar all mat från grunden med mest ekologiska råvaror. Vi odlar frukt, bär och grönsaker på vår gård för att barnen ska få kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi är väldigt måna om att våra barn får bra mat i sig. Läs mer om detta när Danderydsnytt skrev om Enebo.

Avdelningar

Barnen indelade i två avdelningar. Blåbär för de små barnen och Lingon för de äldre.

Läs mer om verksamheten i kvalitetsdokumentet från 2017-2018.

Läs om en dag på Blåbär.

Läs om en dag på Lingon.

Läs om utflytker och andra aktiviteter för barnen.

Läs om återkommande gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn.